120 let SDH Habrovany 1897-2017


Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,

tento almanach vydaný k příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Habrovanech je připomínkou činnosti a obětavé práce předešlých i nynějších hasičských generací.

Ať je tento almanach poděkováním všem členům, kteří v průběhu let věnovali část svého času, tedy i část svého života práci ve sboru. A také poděkováním za to, že připravovali sebe i své nástupce na pomoc lidem v nouzi. V neposlední řadě i za pořádání různých kulturních a sportovních akcí v naší obci.

                                                                                                 Výbor SDH Habrovany

SVATÝ FLORIÁN – PATRON HASIČŮ

   V naší obci je socha sv. Floriána patrona hasičů umístěna v parčíku před kostelem Nejsvětější Trojice na příjezdové cestě od Rousínova.

  Již od středověku považuje obecný lid sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně (snad pro svou násilnou smrt ve vodě), lidé věří také v jeho ochranu i před bouří, velkou vodou či suchem. V této souvislosti se mimo jiné traduje, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek. Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům nebo chrám. Zejména na venkově pak sv. Florián představoval častý námět pro nejrůznější sošky, plastiky či malby, které měly chránit dům a jeho obyvatele před neštěstím. V minulosti bylo během svátku sv. Floriána dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě.

   Vedle hasičů považují sv. Floriána za svého patrona také kominíci, hrnčíři, zedníci, kováři, sládci a mnoho dalších profesí mající co dočinění s ohněm. Od mučednické smrti tohoto křesťanského světce uplynulo již více než 1700 let. Dle dostupných pramenů muž jménem Florián (latinsky Florianus) sloužil na konci 3. a počátku 4. století n. l. ve vojsku a následně v administrativní správě římské říše na území dnešního Rakouska. Již od mládí byl vychováván v křesťanské víře, což v tehdy ještě pohanské říši přinášelo značná rizika. Poznal to i Florián, který byl po přijetí protikřesťanských opatření císaře Diokleciána (284-305) nucen opustit státní služby.

   Jako přesvědčený křesťan nesouhlasil s postupem státní moci potlačující jeho víru a pokusil se pomoci několika svým souvěrcům, kteří byli kvůli své víře vězněni. Byl při tom dopaden a strašlivým způsobem potrestán. Po krutém mučení, během něhož opakovaně odmítl zapřít svou víru, byl Florián utopen v řece Enns (dnešní Rakousko).

   Podle legendy Floriánovo tělo následně zachránila a tajně pohřbila křesťanka Valerie.

   Florián se za svou neochvějnou křesťanskou víru dočkal odměny alespoň posmrtně, když byl později pro svou mučednickou smrt prohlášen za svatého. Nad jeho hrobem pak v 6. století vznikl prastarý klášter St. Florian, který byl svědkem mnoha pohnutých historických událostí.

Historie hasičů v ČR

Oheň provází člověka od pradávna. Na jedné straně je to dobrý pomocník, na straně druhé velký nepřítel. Tehdejší domy a hospodářská stavení byla ze dřeva s doškovými střechami a při požáru člověk mohl jediné – opustit stavení, a pokud to stihnul, tak vzít také domácí zvířata. Pokud to bylo možné, snažili se lidé hasit okolní budovy. Když se nezdařilo, vyhořela i celá města nebo jejich velké části. Proto také bylo velice přísně trestáno žhářství již od dob Přemysla Otakara II., kdy žhář měl být upálen. Také další panovníci vydávali pokyny k boji s ohněm. Marie Terezie a její syn Josef II. r. 1785 vydali požární předpis, kde byly pokyny pro hašení ohně, vyhlašování poplachu a další příkazy.

   Na počátku 19. století pomáhalo proti požárům také to, že budovy začaly být stavěny z kamenů a pálených i nepálených cihel oproti předchozímu dřevu. Také po r. 1800 byly vydávány řády na ochranu před ohněm. Mezi první vybavení patřily nejprve háky na strhávání domů a proutěné koše vymazané hlínou, kterými se lila voda na hořící objekty. Takto se samozřejmě nemohlo příliš účinně ohni bránit. Později se začaly objevovat stříkačky, nejprve ruční přenosné, později tažené koňmi. Vybavení jednotlivých obcí hasičskou technikou nebylo nijak jednoduché z důvodu nedostatku peněz.

   V roce 1853 byl vydán spolkový zákon. V průběhu následujících let vznikly spolky zaplavující České země jako povodeň. Mezi ně patří i sbory dobrovolných hasičů.

   V roce 1854 byl založen i první dobrovolný hasičský sbor na území Českého království.

Bylo to v Zákupech, a tak nelze tento sbor považovat za vysloveně český. Další sbor byl založen v roce 1861 v Liberci a byl samozřejmě také jako v Zákupech německý. K prvním pokusům založit dobrovolnický spolek hasičů došlo v Chrudimi r. 1863 péčí JUDr. Figara a ve Slaném. První opravdu český sbor dobrovolných hasičů byl založen až v roce 1864 ve Velvarech. Jeho činnost byla potvrzena c.k. Místodržitelstvím 7. května 1864 pod číslem 24.783. Iniciátorem se stal Karel Krohn, který viděl ochranné družstvo při práci v Hamburku. Na Moravě vznikl první dobrovolný hasičský sbor 28. června roku 1868 ve Velkém Meziříčí pod názvem „Tělocvičná hasičská jednota Sokol“, ve Slezsku to bylo v Kylešovicích v roce 1883. V našem okolí byly založeny hasičské sbory, jako první v okresním městě Vyškov roku 1868. V roce 1875 v Bučovicích, 1880 v Kobeřicích, v roce 1882 ve Slavkově a nakonec i v Habrovanech roku 1897.

   Po druhé světové válce následovalo mnoho změn v hasičském hnutí, ale i v technickém vybavení sborů. Došlo k masovému rozšíření stříkaček se spalovacími motory při neustálém zlepšování výkonových technických parametrů nebo vzniku nových technologií používaných při zdolávání požáru, které používají minimum vody nebo zlepšují její hasící účinek. Velkou změnu doznaly s příchodem nových matriálů a technologií i osobní ochranné pomůcky, chránící samotné hasiče při zásahu.

O OBCI HABROVANY

   Obec Habrovany leží na jihovýchodním úpatí Drahanské vrchoviny, v nadmořské výšce 314 metrů nad mořem. Nachází se 12 km severozápadně od Vyškova, 10 km severně od Slavkova a 3 km od Rousínova. Leží pod listnatými kopci Drahanské vrchoviny v okrese Vyškovském – kraji Jihomoravském. Počet obyvatel 831.

   V nejbližším okolí Habrovan bylo nalezeno mnoho kosterních pozůstatků, keramických i kovových předmětů, které dokládají osídlení již v dávných dobách doby bronzové. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy Mikuláš z Habrovan nechal dne 7. srpna vložit do zemských desek zápis, že prodává Lickovi z Lulče úrok za zboží v Nemojanech. Od té doby měly Habrovany několik různých majitelů – patřili mezi ně velcí pánové, rytíři, drobní vladykové, řeholníci, rakouští byrokraté, brněnští velkoobchodníci.

   U nejstarších majitelů je jako sídlo zmiňována habrovanská tvrz. Ta se nedochovala do dnešních dob ani neznáme její přesné umístění. Pamětníci tvrdí, že stála nad návsí na mírném návrší, další varianta ji umisťuje na místo, kde v současné době stojí klasicistní habrovanský zámeček. Posledními majiteli tohoto zámečku byl rod Gomperzů, který jej vlastnil až do vydání Benešových dekretů v roce 1945. Zámeček nyní slouží jako Ústav tělesně postižených pro cca 60 – 80 obyvatel.

Další dominantní stavbou Habrovan je kostel Nejsvětější Trojice, který je umístěn poblíž zámečku, na začátku obce. Byl postaven pravděpodobně v roce 1523. Církevní dějiny Habrovan jsou také velmi pestré, i když Habrovany patří do farnosti Královopolské Vážany. Bohaté na události bylo zejména období od roku 1512 do roku 1539, kdy Habrovany vlastnil rod Dubčanských ze Zdenína. Byl to Jan Dubčanský ze Zdenína, který patřil k zakladatelům církevní sekty Habrovanských, která zanikla ještě za jeho života.

Z novodobé historie obce by bylo dobré připomenout, že od roku 1960 do roku 1990, tedy 30 let, byly Habrovany sloučeny se sousedními Olšany (vzdálenými 1,5km) do jedné obce s názvem Habrovany-Olšany. Od té doby se vzhled obce v mnohém mění – ve většině nemovitostí je zaveden plyn, opravují se komunikace a veřejné budovy.

V roce 2000 jsme si v Habrovanech připomněli výročí 650 let od první písemné zmínky o Habrovanech a k tomuto výročí uskutečnili několik dlouhodobějších záměrů. Byly vydány první pohlednice obce, v roce 1998 udělil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman naší obci na doporučení podvýboru pro heraldiku znak a prapor – tyto obecní symboly jsou užívány při slavnostních příležitostech a znak je umístěn na značkách při vstupu do obce. V roce 2000 byla také vydána nákladem 1000 výtisků publikace o Habrovanech, kde jsou podrobně zpracovány a čtenáři předložena nejen historická fakta o obci, ale i o rodech, které obec vlastnily.

Publikace je pro zájemce k dispozici na obecním úřadu, v elektronické podobě jako neúplná verze (chybí zejména obrázky v kapitole Kramářská píseň) je díky aktivitě jejího autora umístěna na webové adrese http://habrovany.profitux.cz/

pramen – publikace Habrovany 1350-2000, autor Petr Hlaváček

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Habrovanech

U nás v Habrovanech došlo k založení Dobrovolného sboru hasičského v roce 1897. Prvním zakladatelem byl čtenářský spolek „Svatopluk“. Prvním předsedou se stal Antonín Kalábek a náčelníkem Josef Vejvoda.

   V roce 1899 bylo napsáno:

   První výzbrojí zakládajících členů byly dřevěné putny na hašení a sekyrky. Starší stříkačku daroval sboru majitel velkostatku Julius rytíř Gomperz.

Požární zbrojnice byla postavena v r. 1906 na náklad Gomperze, majitele zámku. Zbrojnice byla sborem využívána až do roku 2014.

V roce 1908 koupil sbor novou stříkačku ze svých úspor. Následovala v r. 1912 na návsi výstavba rybníčku, jenž slouží jako požární nádrž, stavěli jej kameníci ze sboru, cement dodal Josef Kopr soukromník cementář, šalování provedl Jakub Nebojsa tesař z Habrovce. A vedle byl postaven stožár na sušení hadic, stožár vyroben Karelem Musilíkem v Senetářově.

V roce 1922 byla prodána první Gomperzova stříkačka za 12.000Kč za účelem koupě stříkačky nové také za 12.000Kč. Obec darovala 4.000Kč, úspory sboru tedy byly 4.000Kč. Roku 1923 jsou do sboru přijaty také ženy. Josefa Trnková pomocnice z Habrovce, Marie Majtnerová pomocnice a samaritánka u Balatky a paní Muselíková. Ženy pomáhaly hlavně v samaritánské službě v obci i mimo požárů

Nejstarší dochované fotografie hasičů z Habrovan

V roce 1933 byla nezaměstnanými stavěna požární nádrž Pod lipami, stavbu vedl Martin Jelínek.

   Za první republiky a před druhou světovou válkou kultura na vesnici byla vesměs taková, jak si ji občané udělali. Hasiči byli jedním z nejaktivnějších spolků. Pořádali hasičské bály, maškarní plesy a další tancovačky. Pod zkušeným vedením učitelů ze školy hráli i ochotnické divadlo.

   V roce 1947 byl předsedou zvolen Josef Meitner, místopředsedou Jan Chyťa, náčelníkem Tomáš Pecina, podnáčelníkem Stanislav Pilát a Jaroslav Laidorf. Roku 1958 se stal předsedou Tomáš Kolejka stolař na Vinohrádku, náčelníkem Květoslav Slavotínek řezník a řidič na Příhonech. Při příležitosti 70. výročí vzniku požárního sboru byla uspořádána oslava, které se účastnili zakládající členové sboru Tomáš Varta, Jan Chyťa a Josef Pospíšil.

   V době socialismu patřili tehdy „požárníci“ mezi nejaktivnější organizace na vsi. Na stavbách v akci „Z“ odpracovali ročně tisíce hodin. Pořádali pravidelně plesy, zájezdy, ostatky, dětské karnevaly, letní noci, taneční zábavy, sportovní dětská odpoledne v areálu „Pod lipami“, který svépomocí vybudovali roku 1974. To vše mimo své hlavní poslání – požární ochranu, údržbu techniky, požárního vozidla Tatra 805, požární zbrojnice, vodních zdrojů a provádění pravidelných protipožárních prohlídek. Sbor se účastnil záchranných akcí při záplavách na Slovensku a záchraně osob v jeskyních Moravského Krasu. Bohatou činnost doplňovala námětová cvičení a účast na hasičských soutěžích a to družstvy žáků, mužů i žen. Pro mládež i dospělé byly pořádány tábory na Říčkách. V těchto letech patřili mezi nejaktivnější členy Slavotínek Květoslav st., Kolejka Tomáš, Pavloň Karel, Bezděk František, Vojtek Miloš, Kostelka Miloš, Kostelka Tomáš st., ing. Kostelka Tomáš ml., Skřivánek Vítěslav, Jandl Břetislav, Miloš Vojtek, Oldřich Pekařík, Josef Milis, Ladislav Bartošík, Josef Smetana, Kolejka Miloš, František Neubauer a další. Do většiny akcí se zapojovaly rovněž manželky členů, které byly ve většině případů členky sboru.

Asi v roce 1980 byl obcí zapůjčen domek, který byl původně určen k demolici. Ten byl dle možností vlastními silami upraven a vybaven tak, aby sloužil jako klubovna pro veškerou činnost jak hasičů, tak i ostatních složek v obci. Byl používán více jak 12 roků, než se jeho stavební stav zhoršil natolik, že byla činnost v něm ukončena. V této době se podařilo díky uvedenému zázemí rozvíjet práci s mládeží.

 Po roce 1989 z důvodu stárnoucí členské základny i výboru se prohluboval stále větší nezájem o činnost. Přistoupilo se k pokusu vyřešit situaci zvolením mladších aktivních členů do výboru. K výraznému zlepšení však stále nedocházelo. Z důvodu stále se prohlubujícího nezájmu občanů o kulturní akce (plesy, ostatky), byly ukončeny. Dále se pořádaly akce pro děti a letní noci. Byly provedeny drobné opravy požární zbrojnice – střechy, okapů, stropu a drobné nátěry. Technika udržována stále v plně pohotovostním stavu. K nejaktivnějším členům již dříve uvedených se připojili další a to Zdeněk Slavotínek, Hrdinka Luboš, Kadaňka Vladimír st., Kolejka Miloslav a další.

Akce z dřívějška, přibližně do roku 1992:

(ze vzpomínek Jandla Břetislava, Bezděkové Radky, pí. Bartoškové a ing. Kostelky Tomáše).

Pracovní pro společnost:

Výstavba kabin na hřišti, oprava hřbitovní zídky, kanalizace na Příhonech, oprava zídky u Baldíků poškozené při stavbě kanalizace, čištění potoka na Žlíbkách, demolice Koprova domu a úklid pro stavbu víceúčelové budovy a účast při její výstavbě, účast na výstavbě vodojemu, brigády na stavbě veřejného vodovodu a rozvodu plynu.

Vlastní pracovní:

Oprava hasičské zbrojnice (nová vrata, strop, střecha a další), výroba tanečního parketu na mlatě u Chalupů, výstavba areálu Pod lipkami a několik přestaveb a oprav, kompletace motorového čerpadla, čerpadlo ze stříkačky Praga a motor ze škody Tudor, přestavba valníku Tatra 805 na hasičské vozidlo, rekonstrukce původní koňské stříkačky na pohřební vůz (poslední kočí p. Oldřich Svoboda z Kr. Vážan, koně ze ZD Kr. Vážany, vůz byl naposled uložen v areálu ZD Kr. Vážany, další osud bohužel není známý).

Sport:

Družstva mužů, žen i žáků.

Účast družstev na soutěžích v okrese, ale i na krajských soutěžích ve Valticích a dalších, doprava na soutěže autem Praga RND, s kterým jezdil p. Slavotínek Květoslav st. pracovně, později Tatra 805, někdy i oběma vozy, na větší vzdálenosti se jezdilo autobusem.


Kultura a zájezdy:

Hasičské plesy, ostatky, letní noci, tábory na Říčkách, dožínky Pod lipkami, zájezdy na dechovou hudbu do Ratíškovic, do vinných sklepů a zájezd do NDR, oslavy MDŽ, jubilea členů, pietní akce při úmrtí členů

Požáry a záchranné akce:

požáry u Kolejky Zikmunda po úderu blesku, u Vartů od vznícených sazí v komíně, u Horského Milana, u Vlachů pravděpodobně od trámu zazděného v komíně, zahoření udírny u Tylečků, zahoření uhlí na skládce ve sklepě pod zámkem – bylo nutno evakuovat obyvatele postižené části do jiné části budovy a následné vyklizení celé zásoby uhlí na zimu, zahoření briket u Jandla Břetislava a u Babyrádů, pomoc při likvidaci požáru stohu v Nemojanech, likvidace požáru stohu pod dvorem ZD v Habrovanech, požár u Neubauerů – zapáleno majitelkou, požár u Jurujů v Habrovci a garáže u Zachrdalů, dále čerpání studní v oblasti Šamorýna na Slovensku po záplavách, čerpání vody u Holštejna v Moravském Krasu při záchraně speleologů v zatopených jeskyních, v neposlední řadě pomoc při vytažení auta z rybníčku na návsi

   Oslavu 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Habrovanech v roce 1997 překazilo počasí, které vyvrcholilo záplavami. Z důvodu narůstajícího věku členů a změnám v celkové organizaci SDH, počalo docházet k neshodám nejen ve vlastní organizaci, ale i mezi naší organizací a okresním výborem a to vše vyvrcholilo odstoupením pana Slavotínka Květoslava st. z funkce velitele a ukončením členství v SDH a v návaznosti na tuto skutečnost ukončili členství i další a počet členů se snížil na 24 členů v roce 1999, kdy krize v organizaci dostoupila vrcholu se  uvažovalo i o zrušení. Novým velitelem jednotky byl jmenován starostou obce a schválen HZS kraje pan Slavotínek Zdeněk. Poctivou prací výboru: Vítězslav Skřivánek, ing. Tomáš Kostelka, Miloš Vojtek, Jandl Břetislav, Miloš Kostelka, Ladislav Kadaňka st., Jan Gründel, Zdeněk Slavotínek a Jan Bečička se pořádáním kulturních akcí a sběrem železného šrotu podařilo zabezpečit finanční zázemí a udržení sboru. V roce 2004 bylo vozidlo Tatra 805 z důvodu nabytí nových předpisů a to pro zákaz přepravy osob na ložné ploše nákladního vozidla prodáno do muzea.

Poslední prezentace a fotka naší T805 na srazu historických vozidel
„Otevírání šoupátek“ v Habrovanech roku 2004

V roce 2005 došlo k zásadní změně ve fungování sboru. Do výboru byli zvoleni: starost ing. Kostelka Tomáš, náměstek starosty Bečička Jan, velitel Slavotínek Zdeněk, jednatel Kadaňka Vladimír st., hospodář Pekařík Oldřich.

Nepřehlédnutelné ve zprávě o činnosti z roku 2005:

„ ……Úvodem několik údajů k naší organizaci. Tato čítá k dnešnímu dni 43 členů platících, z toho 3 ženy a je evidováno 11 členů v důchodě…… Vybavení hasební technikou je pro naši obec v rámci možnosti zásahu dostačující. K dopravě této techniky bylo zajištěno vozidlo AVIA, pro jehož zajištění vyvinul nemalé úsilí velitel naší základní organizace p. Slavotínek Zdeněk a starosta obce p. Dvořáček Radoslav……. Jak jste si jistě všimli v úvodu zprávy, naše členská základna se zvýšila na 43 členů. Tato skutečnost nevznikla sama od sebe, ale na základě působení našeho místostarosty p. Bečičky Jana, kterému se podařilo dát dohromady kolektiv mladých s cílem obnovit činnost naší základní organizace a tato skutečnost je jistě úspěšná, což dokazuje následující: První schůzka se uskutečnila 8. dubna a od této doby byla započata pravidelná činnost, která sestávala jednak z teoretického školení, úklidu požární zbrojnice a dále sportovního nácviku jednak na návsi a dále na hřišti…… 18. 9. 2005 se zúčastnily dva členové základní organizace (Bečička Jan a Vysoudil Pavel) školení vedoucích mládeže…… Velký kus práce byl odveden na údržbě hasičské zbrojnice, kde prakticky od počátku dubna došlo k opravě podlahy, vrat, elektrické instalace, nátěru oken a vrat a samozřejmě k celkovému úklidu a likvidaci nepotřebného materiálu…… Členové zákl. organizace se podíleli na zabezpečení kulturních a společenských akcí pořádaných Obecním úřadem Pod lipkami a výlovu nádrže na návsi. Po dlouhé době byly pořádány 2 letní noci v areálu Pod lipkami…… Jako další akce je založena zásahová jednotka, spadající pod Obec a je zájem, aby byla založena dle zákona……“

Nepřehlédnutelné ve zprávě o činnosti za rok 2006:

„…..Členská základna se nám oproti předchozímu období opět rozšířila (na 52 členů) a to zejména o požárnický sport, kde v průběhu minulého roku soutěžila již dvě družstva a to družstvo mužů a družstvo žen. Na soutěže se připravují pod vedením Tomáše Adama a v teoretické části velitele Zdeňka Slavotínka…… Protože na příští rok 2007 připadá 110. Výročí založení Hasičského sboru v naší obci, předpokládáme, že to připomeneme oslavou dne 18.82007 spojenou se soutěží požárních družstev a taneční zábavou či letní nocí……“

   Od těchto roků začala být organizace Sbor dobrovolných hasičů v Habrovanech opět výrazně aktivní v činnostech pořádaných v obci.

   Oslavu 110. výročí 1. července 2007 provázelo počasí slunečné a teplé, program oslavy byl připraven za velké podpory okolních sborů a HZS Brno. Dále v roce 2007 bylo navázáno na tradici ostatků po dlouhé šestileté pauze. Roku 2010 byl zvolen výbor pro období 2010 – 2015, starosta ing. Kostelka Tomáš, náměstek starosty Kočvara Libor, velitele Slavotínek Zdeněk, jednatel Kadaňka Vladimír st., hospodářka Adamová Alena.
   V roce 2014 se SDH přestěhoval do nové zbrojnice v prostorách budovy nového obecního úřadu. Na výroční schůzi v roce 2015 byl pro období 2015 – 2020 zvolen nový výbor. Starostou SDH Habrovany opět ing. Kostelka Tomáš, náměstkem starosty Libor Kočvara a velitelem Slavotínek Zdeněk, dále jednatelkou Iveta Bezděková a hospodářem Tomáš Adam.

   Dobrovolní hasiči byli a stále jsou nepřehlédnutelným článkem naší obce. Podílí se na kulturních a sportovních akcích. Samozřejmě také ochotně pomáhají spoluobčanům nejen v problémových situacích. Po předešlém shlédnutí historie se můžete na následujících stránkách dozvědět podstatné ze současné bohaté činnosti a působení hasičů v Habrovanech.

Zásahová jednotka

   Jednotka sboru dobrovolných hasičů Habrovany psáno JSDH Habrovany je zařazena dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů do kategorie Jednotka požární ochrany JPO V.

   Jednotku požární ochrany zřizuje a finančně zabezpečuje obec Habrovany z rozpočtu obce a státních dotací. V případě zrušení jednotky je obec povinna zabezpečit požární ochranu jinou jednotkou požární ochrany z jiné obce. Tato varianta je pro obec především finančně nevýhodná (jednotku platíte paušálně, i když k nám nevyjede, u nás nezasahuje).

   Členové, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany JPO V dobrovolně pod smlouvou s obcí Habrovany, zasahují převážně na území svého zřizovatele, tedy na katastru obce Habrovany. V mimořádných situacích jednotka může zasahovat i na okolních katastrálních územích okolních obcí.

Náplní činnosti hasičů v jednotce je příprava na ochranu obyvatelstva na zásahy hasební, vyproštění, technickou pomoc a další nepříjemné události. Příprava spočívá hlavně v účasti na školení a praktické přípravě ve Školním a vzdělávacím zařízení HZS ČR pro profesionální hasiče v Brně Líšni. Zde probíhají pravidelné zkoušky na odbornou práci s motorovou řetězovou pilou a práci v dýchací technice. Dále praktické výcviky v dýchací technice, kdy hasiči trénují zásah a vyproštění osob v těžce přístupných, zakouřených a hořících objektech. Výcvik komunikace a postupu při zásazích s profesionálními jednotkami, komunikace pomocí vysílaček. Částečně i seznámení s novými taktikami a novou technikou prostřednictvím velitele Slavotínka Zdeňka bývalého profesionálního hasiče a dnes zaměstnance výše uvedeného Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně. Každý člen JSDH je povinen podstupovat pravidelné zdravotní prohlídky, bez kterých není oprávněn vykonávat zmíněné činnosti,

  Někdy se stane, že sirénu v obci nerozezní požár či jiné, ale nehlášené prověřovací cvičení, které má za úkol prověřit připravenost a schopnost zásahu místní jednotky, a to někdy i taktické cvičení. Jak název napovídá, jedná se především o zkoušku taktiky zásahu, která se provádí převážně u větších objektů v naší obci např. zámek, škola, objekty v bývalém ZD.

   Dále příprava jednotky probíhá školením a pravidelnou údržbou, technickou kontrolou a pravidelným používáním vlastní techniky, kterou Vám nyní představíme:

Osobní ochranné prostředky

Přilba Gallet F1 a zásahový oblek, rukavice a obuv je v dnešní době nedílnou výbavou hasiče u většiny zásahů. Přilba slouží jako ochrana před mechanickým úrazem hlavy, ale také ochrání hlavu před sálavým teplem. Pozlacené obličejové štíty chrání před teplem a oslněním. Součástí přilby je i LED svítilna. Zásahový pracovní oblek poskytuje ochranu těla při činnosti u zásahu, doplňují ho rukavice a ochranná obuv.

Dýchací přístroj Saturn S5/7 je použit zasahujícím v případě možného nežádoucího nadýchání při zásahu, především kouře, prachu či různých plynů. Označení Saturn S 5 nebo 7 je dáno velikostí použité tlakové láhve, tedy 5 nebo 7 l vzduchu při tlaku 200bar. Doba použití s 5l lahví je asi 20 minut v závislosti na náročnosti .

D

AVIA DA 12 – L1Z

Dopravní automobil patří do našeho vozového parku od roku 2005. Byl pořízen převodem z HZS Jihomoravského kraje. Slouží k přepravě hasičů a věcných prostředků k zásahu. Ve výbavě vozidla je ženijní nářadí, motorová stříkačky PS12, vybavení pro zásah, motorová pila Dolmar a plovoucí čerpadlo.

D

Přenosná motorová stříkačka PS 12

Pořízena v roce 1977. V minulosti na stříkačce bylo provedeno několik oprav. Stále je aktivně využívána, někdy i k požárnímu sportu. Je určena k čerpání a dopravě vody a uzpůsobena k přenosu pro čtyři osoby.

D

Plovoucí čerpadlo Plovčer Super-max 2400

Plovoucí přenosné čerpalo pro čerpání vody z hladiny. Jeho použití je všestranné. Čerpání je možné při nízké hladině vody, při čerpání ze zatopených prostor, dodávce vody z přírodních zdrojů do nádrží cisteren a k nouzovému hašení. Čerpadlo bylo pořízeno v roce 2008.

D

DAEWOO CAS 16/1700/00-M1Z

Automobil byl pořízen roku 2015 a je určen pro přepravu posádky 1 + 5. Je postaven na dvounápravovém podvozku Daewoo Avia a je vybaven odstředivým dvoustupňovým čerpadlem Godiva WTA 2010C s vysokotlakou částí o výtlaku 40 bar. Řešení vozidla umožňuje zásah vodou z vlastní nádrže nebo jiných zdrojů hasících látek, nízkým i vysokým tlakem, umožňuje i hašení pěnou. Má vodní nádrž o objemu 1700 litrů, kanystry na pěnidlo o objemu 50 litrů. Dále je vybaven další technikou a prostředky:

D

Generátor el. proudu HERON EGM 55 AVR – 1

Slouží jako náhradní zdroj el. energie v místech bez centrální sítě nebo tam kde je elektřina potřeba dočasně. Dále k napájení přenosných halogenových svítidel ve výbavě automobilu a sloupového halogenového světla namontovaného na zádi vozu pro nasvícení místa zásahu. Výkon elektrocentrály je 6kW 400V, 2,2kW 230V.

D

Osvětlovací balon POWERMOON

Zařízení se používá pro osvětlení větší plochy neoslňujícím světlem a je určeno pro vnitřní i venkovní prostředí. Je odolné vůči počasí, dešti atd..

D

Přetlakový ventilátor PAPIN 350 (PPV-24 / HONDA GX100)

Přetlakový ventilátor je kompaktní, přenosné a lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání zadýmených prostor přetlakovým způsobem – pozitivní ventilací.
Ochranný rám je přizpůsobený pro jednoduchý transport a naklápění ventilátoru s možností umístění dvou ventilátorů na sebe. K ventilátoru jde připojit pomocí hadice C vodu, která se tryskami vstřikuje do proudu vzduchu před vrtulí, vzniklá mlhovina slouží k efektivnímu ochlazování ohněm zasažených budov a zařízení.

D

Motorová řetězová pila STILL a DOLMAR

Pila Still s ochranou přilbou a kanystrem s PHM jsou ve vozu Daewoo a pila Dolmar ve voze Avia. Pily slouží k rozřezání dřevěných materiálů, jako jsou dřevěné konstrukce a padlé stromy.

D

Páteřová deska a brašna první pomoci

Páteřní deska plave na vodě a je RTG průhledná, je uzpůsobena tak, aby bylo při jejím použití zamezeno dalšímu zbytečnému pohybu pacienta. To znamená, že po uložení pacienta
na nosítka a správné fixaci pomocí upínacích popruhů můžete pacienta transportovat na delší vzdálenosti, osobu na páteřové desce uložit i do košových nosítek, přenést do sanitky nebo vrtulníku a pacient se na páteřové desce může dostat až na operační stůl. Páteřová deska má antibakteriální úpravu, je netečná vůči znečištění krví a bakteriemi.

Elektrické kalové čerpadlo

Slouží k čerpání vody ze zatopených sklepů, šachet, čerpání studní a podobně.

VRVN variabilní ruční vyprošťovací nástroj

používá se k tvorbě a rozšiřování otvorů ve stěnách, dveřích, pláštích vozidel či jiných zařízení, případně k páčení, sekání či dělení materiálů za účelem vyprošťování přepravovaných osob, či uvolnění osob uvězněných v uzavřených prostorách. Ideální nástroj pro záchranářské týmy.

Džberová stříkačka

Slouží k hašení drobných malých požárů, převážně v lesích.

Radiostanice MOTOROLA DM1400

Slouží ke komunikaci mezi jednotlivými jednotkami a hasiči při zásahu a tvoří spojení s Krajským operačním střediskem v Brně.

D

Členové JSDH Habrovany ke 120. výročí:

velitel jednotka: Slavotínek Zdeněk

zástupce velitele jednotky: Adam Tomáš

velitel družstva: Jandl Martin

řidič, strojník: Bezděk Ladislav, Bříštěla Luboš, Meitner Jan, Suchánek Martin

hasič: Bečička Jan, Bezděk Dominik, Kadaňka Vladimír ml., Kočvara Libor, Kranich Jakub, Masařík Richard, ing. Kostelka Tomáš

D

Zásahy za posledních 17 let:

2001 – požár trávy na Kočově u stožáru

2002 – požár garáže u RD na Příhonech

2005 – taktické cvičení, požár palivového dříví v zámeckém parku

2006

 • čerpání znečištěné vody ze studny na Vinohrádku
 • taktické cvičení, ústav soc. péče – evakuace osob
 • dopravní nehoda os. automobilu – protipožární opatření

2007

 • taktické cvičení, požár sušky v ZD Drnovice
 • čištění komunikace, kanálů a potoka na vsi po silném dešti
 • asistence při kulturní akci na Farmě Boleslava Polívky
 • požár slámy a strniště na poli u Nemojan
 • taktické cvičení, požár půdy a střechy na kostele v Lulči

2008

 • požár sazí v komíně na bytovce směrem na Olšany
 • taktické cvičení, požár lesní budovy u Ježkovic
 • požár velbloudího hnoje na Platicku, dohašeno druhý den rozhrabáním a dohašení ohnisek
 • požár rodinného domu se záchranou osob

2009

 • taktické cvičení, požár lesa u Lulče

2010

 • taktické cvičení, požár oranžerie v zámeckém parku
 • odstranění zlámaných stromů po silném větru z cesty na Kr. Vážany, Olšany a u vjezdu na zámek v Habrovanech
 • vytažení os. automobilu z potoka v Habrovci

2011

 • požár porostu a trávy na poli směrem ke Komořanům
 • taktické cvičení, požár v restauraci u rybníka v Pístovicích

2012

 • čerpání vody ze zatopeného dvora a sklepa – prasklá vodovodní přípojka
 • otevření rodinného domu osobě v tísni
 • asistence při kulturní akci „Habrovanská zteč“ v zámeckém parku
 • asistence v areálu „Pod lipkami“ pří pálení čarodějnic
 • dohled po svařování na půdě základní školy – rekonstrukce půdy školy
 • asistence při kulturní akci „Přepadení francouzského ležení“ v zámeckém parku
 • prověřovací cvičení na velkokapacitní seník v areálu ZD v Drnovicích
 • požár trámu u komína v sále pohostinství „Pod zrcadlem“
 • požár osobního automobilu u zastávky autobusů

2013

 • vytažení osobních automobilů zapadlých ve sněhu na komunikaci do Rousínova
 • otevření bytu DPS č.p. 274
 • požár nákladního automobilu v areálu bývalého ZD Habrovany
 • osvětlení dopravní nehody pro PČR, úklid vozovky na křižovatce před místním OÚ
 • prověřovací cvičení v zámeckém parku

2014

 • požár osobního automobilu a části rodinného domu v uličce na Příhonech
 • čištění kanalizace na Vinohradech
 • požár osobního automobilu v motorové části na Hlavní ulici
 • dozor v areálu Pod lipkami při pálení čarodějnic
 • na žádost záchranné služby pomoc s transportem pacienta v Panské skále

2015

 • dozor v areálu Pod lipkami při pálení čarodějnic
 • čištění nátokového potrubí do rybníčku na návsi
 • osvětlení při rozsvícení vánočního stromu na obci

2016

 • požár rodinného domu, požár komínového tělesa
 • dozor v areálu Pod lipkami při pálení čarodějnic
 • hledání pohřešované osoby v lese nad Panskou skalou
 • požár zahradního odpadu v zahradě nad Kočovem

2017 jen první polovina roku

 • požár PB láhve u rodinného domu
 • planý poplach, nehlášené pálení velkého množství dř. odpadu v areálu bývalého ZD
 • záchrana a vyproštění osoby uvízlé ve stohu balíků slámy
 • taktické cvičení na Zámku v Habrovanech, hašení v budově a evakuace osob

Správný hasič by měl být obratný, rychlý, vytrvalý, spolehlivý a neměl by být zbrklý. Za tímto účelem vzniknul požární sport, jenž učí hasiče vlastnostem potřebných při zásazích.

Požární sport v Habrovanech

Požární sport provázel naše hasiče od počátku 60. let. Proluka nastala koncem 90. let, kdy hrozilo i zrušení sboru. „Znovuzrození“ sboru v roce 2005, o které se zasloužili tehdejší členové výboru, přineslo mnoho nového a to i přízeň mladých lidí. Ti většinou započali členství ve sboru účastí ve sportovních družstvech.

   Pro požární sport byla díky sponzorům a to společností Kolhschein spol. s r.o., se kterou jednal Meitner Jan a společností Velux, se kterou jednal Bečička Jan zakoupena starší stříkačka. Ta byla z finančních prostředků sponzorů z původních parametrů PS 12 totálně přestavěna na soutěžní s obsahem motoru 1,9 l a vybavena výkonným sportovním čerpadlem. Dále za pomoci Obce Habrovany, která uvolnila další finanční prostředky na zakoupení vybavení pro soutěžní činnost, např. hadice, rozdělovač, proudnice a další. V roce 2008 byl zakoupen přívěsný vozík na převoz soutěžní techniky.

   Dosažené úspěchy v následujících letech jsou výsledkem práce podložené úsilím každého jednotlivce a celého kolektivu. Důkladné přípravy techniky, fyzické kondice a také vlastností jako kamarádství, obětavost a ochota pomáhat druhým.

   Za pomoci Obce Habrovany postupně v roce 2011 a 2012 proběhla výstavba dráhy pro požární sport na obecním pozemku nad ČOV. Členové mužských družstev si svépomocí a z finančních prostředků SDH vyrobily sklopné terče, časomíru, základnu, káď pro požární útok, „boudu“ na uložení materiálu a nádrž na vodu.

   Družstvo mužů působí ve sboru po několikaleté odmlce. Od roku 2005 je jeho neodmyslitelnou součástí. Od roku 2008 bylo založeno i druhé mužské družstvo. Pravidelně se účastní Velké ceny okresu Vyškov a dalších soutěží v okrese i mimo něj. Od roku 2010 do 2016 se pravidelně účastnily okresních kol v požárním sportu v disciplínách Běh přes překážky na 100m, Štafeta družstva 4 x 100m a nakonec jejich nejoblíbenější disciplína Požární útok. Nejsilnější roky: 2011 účast na Krajském kole v Hodoníně, kde se umístilo na 7. místě. Dále v roce 2012 nejlepší výsledek na Krajském kole konaném na atletickém stadionu VUT Královo Pole v Brně, kde se celkově umístily na 4. místě. Ze správy o sportu v roce 2012:

„ 4. 8. 2012 byl opět jedním z významnějších dnů pro naše soutěžáky, protože se konalo na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně Krajské kolo soutěže v požárním sportu. Složení týmu SDH Habrovany bylo následující: Meitner Jan, Bezděk Dominik, Adam Tomáš, Filip Květoslav, Kranich Jakub, dále pak Kusala Dušan a Urbánek Tomáš z SDH Ivanovice na Hané, Glatz Martin, Malec Filip a Hráček Martin z SDH Tučapy. SDH Habrovany měl startovní číslo 1, tím pádem šly na start každé disciplíny jako první. První z nich byla štafeta 4x100m. První pokus s časem 72,34 nebyl z nejlepších, ovšem druhý pokus s časem 61,89 stačil na 3. místo v disciplíně. Druhou disciplínou byl běh na 100m překážek, kde se bohužel nikomu z našich kluků nedařilo, a tak celkové 7. místo v této disciplíně bylo určitě pro všechny velkým zklamáním. Jako poslední disciplínou dne byla „disciplína královská“ a to požární útok. Habrovany startovaly opět jako první a s časem 25:03 nasadily laťku docela vysoko. I přes tento čas je překonalo vítězné družstvo Mistřína a družstvo Kuřimi. Po sečtení všech výsledků z toho bylo krásné 4. místo celkově…“

Krajské kolo na stadionu VUT v Brně-Králově Poli, 2012

Dále v roce 2013 Krajské kolo v Blansku s celkovým umístěním mužů na 6. místě.

D

   Družstvo žen působilo od roku 2006. Za družstvo žen soutěžily: Hauserová Kristýna, Červinková (Pospíšilová) Jana, Adamová (Krejčí) Alena, Bezděková Iveta, Segeďová Lucie, Segeďová Eva, Tomanová Martina, Kadaňková Karolína, Rozčínská Lucie, Kočvarová (Filipová) Tereza, Hasalová (Pláteniková) Lucie, Bezděková Lucie, Kramářová Denisa, Pilátová Kateřina, Součková Kateřina Kalužová Iveta a Ondráčková (Pospíšilová) Andrea. Pravidelně se účastnily stejně jako muži Velké ceny okresu Vyškov a dalších soutěží v okres i mimo něj. Úspěch holek je podložen sbírkou pohárů a diplomů. Od roku 2014 se družstvo i přes velké úsilí získat nové členky, rozpadalo. Po sezoně 2015 ženy ukončily činnost úplně.

   V roce 2015 byl oficiálně vedoucím sportovních družstev a referentem pro sport jmenován Meitner Jan. V současné době soutěží aktivně pouze družstvo mužů A. Druhé družstvo mužů B soutěží v případě, že se sejde větší množství kluků a jde druhé družstvo složit.

D

Kulturní a společenské akce

   Sbor se aktivně zapojuje do kulturního a společenského dění v obci. Podstatnou část jich sami pořádáme. Vzpomeneme alespoň některé z posledního desetiletí, např. ostatky, taneční zábavy ve starém sále v pohostinství Pod zrcadlem, pravidelné pořádání výročních schůzí. Pořádání divadelních představení, máme zastoupení i na pořádání některých hodů v obci. Pomoc při pořádaní kulturních akcí Obcí Habrovany. Dále pravidelné letní noci v areálu Pod lipkami, 110. výročí sboru.

   Pro nejmenší pravidelné pořádání pálení čarodějnic v areálu Pod lipkami a dětské představení ochotnických divadel. Pořádali jsme i některé mikulášské nadílky.

   Oslavujeme významná jubilea členů, ale i s úctou se účastníme pietních pohřbů zesnulých členů sboru.

   Také pořádáme taktická cvičení a navštěvujeme schůze konané ostatními sbory v našem okrsku. Účastníme se pravidelného sběru kovového odpadu. V neposlední řadě pořádáme okrsková a pro hasiče určitě nejdůležitější akci soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce Habrovany“. V letošním roce se uskuteční již 11. ročník.

Rekord v dálkové dopravě vody

   Tato akce Guinness World Records byla realizovaná napříč okresem Žďár nad Sázavou z nejníže položeného místa Dolní Loučky (295 m.n.m.) na nejvýše položené místo vrcholu Devět skal (836 m.n.m.) při převýšení 541 m.

   Jako základna pro 2 592 hasičů z celkem 287 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky a 1 slovenského sboru se stal areál Western Šiklův mlýn, odkud se hasiči rozjeli na jednotlivá předem určená stanoviště. Čerpat vodu se začalo na jezu v Dolních Loučkách v 10:35 a stříkat na vrcholu Devíti skal 17:30. Bylo tedy třeba 6:55 hodiny, než na trase dlouhé více než 63 km bylo přemístěno 580 m3 vody. K tomu bylo zapotřebí 3 553 hadic „B“, 234 čerpadel a spojení zajišťovalo 291 radiostanic. Po 10 minutách stříkání agentura Dobrý den Pelhřimov potvrdila, že se jedná o dosud největší cvičení hasičů na území České republiky a vytvořil se tím oficiální český rekord v dálkové dopravě vody v délce 63,46 km. V té době se jednalo i o rekord světový.

Meitner Jan, Bečička Jan, Bezděk Ladislav, Gründel Roman,
Bezděk Dominik, Filip Květoslav, Kranich Jakub a Pospíšil Radek

Pomoc zatopené obci Troubky

Při povodních v roce 2010 pořádal náš sbor veřejnou sbírku pro pomoc občanům zatopené obci Troubky. Částka, která se pro tyto účely vybrala, měla hodnotu 20.400 Kč. Velkou měrou se na ni podíleli i občané Habrovan. Prvotní účel sbírky, zapůjčení vysoušečů se neuskutečnil, díky armádní pomoci jich bylo vysoušečů dostatek. Na základě jednání s obcí Troubky, byly vytipováni občané, kterým byly poskytnuty lednice, el. sporák, válendy a věcné dary potřebné k běžnému životu.

   Všichni obdarovaní velice děkují občanům naší obce, členům sboru a všem co se rozhodli je podpořit.

D

Ostatky, 2007
Hasičská pouť ve Křtinách, 2009
Mikulášské odpoledne pro děti, 2010
Zalikování při svatbě člena sboru
Účast na krajském kole
v požárním sportu, Hodonín,
7. 2011
Cvičení v parku pod
zámkem, 7. 5. 2010
Únorová soutěž v požárním
útoku, Dolní Loučky,
2. 2012
Pálení čarodějnic, 2014
Pálení čarodějnic, 2016

D

ČLENSKÁ ZÁKLADNA KE 120. VÝROČÍ

Naše členská základna má celkem 53 členů, z toho 44 mužů a 9 žen.

Složení výboru SDH Habrovany:

StarostaIng. Tomáš Kostelka
NáměstekLibor Kočvara
Velitel jednotkyZdeněk Slavotínek
JednatelkaIveta Bezděková
HospodářTomáš Adam
Referent pro sportJan Meitner
Revizní komiseRoman Gründel
Lucie Bezděková
Jakub Kranich
Členové výboruAlena Adamová
Martin Jandl
Ladislav Bezděk

D

Za jednotku a všechny členy sboru

   „Naše poslání chránit životy, zdraví a majetek občanů budeme plnit v rámci našich možností beze zbytku. Náš sbor je dobře fungující, díky spolupráci s obcí všeobecně. Ze strany obce je to všestranná podpora a důvěra. Z naší strany odpovědnost a svědomitost při plnění úkolů, které jsou na nás kladeny. Náklady na požární ochranu jsou nemalé a proto za důvěru, kterou nám obec dala, je třeba poděkovat celému zastupitelstvu obce a tím pádem i všem občanům Habrovan.“

D

Dovolte mi pár slov závěrem:

   Podstatná část informací uvedených v historii sboru se zakládá na vzpomínkách starších dosud žijících občanů a bývalých členů sboru v důchodovém věku. Proto omluvte možné drobné nesrovnalosti, informace bohužel nejsou podloženy písemně např. z kronik, které sbor v Habrovanech momentálně nevlastní.

   Dále není možné podrobně popisovat veškeré události, které se staly od roku 1897 do současnosti. To že jsem neuváděl všechna jména, nebylo ze zlého úmyslu, ale proto, že by při takovém časovém rozsahu činnosti sboru, tato publikace byla jednoduše seznamem jmen. Dále jsem se snažil připomenout a přiblížit záslužnou práci členů našeho hasičského sboru, ale i všech jejich příznivců, kteří ve sboru po celá léta pracovali a v současné době pracují. Nechť je almanach i poděkováním zakládajícím členům sboru a všem jejich nástupcům.

   Nezapomeňme na odkaz našich předků:

„Bohu ku cti, vlasti k obraně, bližnímu ku pomoci.“

                                                                                               Zpracoval: Tomáš Adam

____________________________

V HABROVANECH 2017