Historie sboru


Dobrovolný hasičský sbor vznikl v obci roku 1897. Zakladatelem byl čtenářský spolek ,,Svatopluk“. Prvním předsedou se stal Antonín Kalábek, náčelníkem Josef Vejchoda. Výzbrojí zakládajících členů byly dřevěné putny na hašení a sekyrky. Starší stříkačku daroval sboru majitel velkostatku Julius rytíř Gomperz. Požární zbrojnice byla postavena v roce 1906 na náklad Gomperze, majitele zámku. Zbrojnice byla sborem využívána až do roku 2014.

V roce 1908 koupil sbor novou stříkačku ze svých úspor. Následovala výstavba rybníčku na návsi v roce 1912, jenž slouží jako požární nádrž. Stavěli jej kameníci ze sboru, cement dodal soukromník cementář Josef Kopr, šalování provedl tesař z Habrovce Jakub Nebojsa. Vedle zbrojnice byl postaven stožár na sušení hadic, který byl vyroben Karlem Musilíkem v Senetářově.

V roce 1922 byla prodána první Gomperzova stříkačka za 12000,-Kč za účelem koupě stříkačky nové také za 12000,-Kč. Obec darovala 4000,-Kč, úspory sboru byly tedy 4000,-Kč.

V roce 1923 jsou do sboru přijaty také ženy. Josefa Trnková, pomocnice z Habrovce, Marie Majtnerová pomocnice a samaritánka u Balatky a paní Muselíková. Ženy pomáhaly hlavně v samaritánské službě a mimo požárů. V roce 1933 byla nezaměstnanými stavěna požární nádrž Pod lipami, stavbu vedl Martin Jelínek. Za první republiky a před druhou světovou válkou kultura na vesnici byla vesměs taková, jak si ji občané udělali. Hasiči byli jedním z nejaktivnějších spolků. Pořádali hasičské bály, maškarní plesy a další tancovačky. Pod zkušeným vedením učitelů ze školy hráli i ochotnické divadlo. V roce 1947 byl předsedou zvolen Josef Meitner, místopředsedou Jan Chyťa, náčelníkem Tomáš Pecina, podnáčelníkem Stanislav Pilát a Jaroslav Laidorf. Roku 1958 se stal předsedou Tomáš Kolejka, stolař na Vinohrádku, náčelníkem Květoslav Slavotínek, řezník a řidič na Příhonech. Při příležitosti 70. výročí vzniku požárního sboru byla uspořádána oslava, které se zúčastnili zakládající členové sbotu Tomáš Varta, Jan Chyťa a Josef Pospíšil.

V době socialismu patřili požárníci mezi nejaktivnější organizace na vsi. Na stavbách v akci „Z“ odpracovali ročně tisíce hodin. Pořádali pravidelně požární plesy, ostatky, dětské karnevaly, sportovní dětská odpoledne v areálu „Pod lipami“, který svépomocí vybudovali v roce 1974, letní noci, taneční zábavy a zájezdy. To vše mimo své hlavní poslání-požární ochranu, jako údržbu techniky, požárního vozidla Tatra 805, požární zbrojnice, vodních zdrojů a provádění pravidelných protipožárních prohlídek. Sbor se účastnil záchranných akcí při záplavách na Slovensku a záchraně osob v jeskyních Moravského Krasu. Bohatou činnost doplňovala námětová cvičení a účast na hasičských soutěžích. V těchto letech patřili mezi nejaktivnější  Květoslav Slavotínek st., Karel Pavloň , František Bezděk , Miloš Vojtek, Miloš Kostelka, Tomáš Kostelka st., ing. Tomáš Kostelka ml., Vítězslav Skřivánek, Břetislav Jandl  a další. Asi v roce 1980 byl obcí zapůjčen domek, který byl původně určen k demolici. Ten byl dle možností vlastními silami opraven a vybaven tak, aby sloužil jako klubovna pro veškerou činnost hasičů, tak ostatních složek v obci. Byl používán víc jak 12 roků, než se jeho stavební stav natolik zhoršil, že v něm byla ukončena veškěrá činnost. V této době se podařilo díky uvedenému zázemí rozvíjet práci s mládeží.

Po rove 1989 z důvodu stárnoucí členské základny i výboru se prohluboval stále větší nezájem o činnost. Přistoupilo se k pokusu vyřešit situace zvolením maldších aktivních členů do výboru. K výraznému zlepšení však stále nedocházelo. Kvůli stále většímu nezájmu občanů o kulturní akce (plesy, ostatky), byly všechny akce ukončeny. Dále se pořádaly akce pro děti a letní noci. Byly provedeny drobné opravy požární zbrojnice jako střechy, okapů, stropu a drobné nátěry. Technika byla udržována stále v plně pohotovostním stavu. K nejaktivnějším členům již dříve uvedených se připojili další a to Zdeněk Slavotínek, Luboš Hrdinka, Vladimír Kadaňka st., Miroslav Kolejka a další.

Oslavu 110.výročí 1.července 2007 provázelo počasí slunečné a teplé, navíc za velké podpory okolních sborů. Dále v roce 2007 bylo navázáno na tradici ostatků po dlouhé šestileté pauze.

V roce 2017 proběhly na návsi oslavy 120 let založení sboru. K vidění byla technika okolních sborů, ukázky zásahů, výstava fotografií. K poslechu hrála dechová hudba a vše bylo zakončeno taneční zábavou v areálu pod Lipami.

V současné době je v organizaci 69 členů, z toho 13 žen a 12 mladých hasičů. Starostou SDH Habrovany je ing. Tomáš Kostelka, náměstkem starosty Libor Kočvara, jednatelem Iveta Bezděková a velitelem jednotky Jan Meitner. V požární zbrojnici jsou Daewoo CAS 16 a dopravní automobil Ford Transit s přívěsem pro hašení Agados s požární stříkačkou PS 12 z roku 1976.