Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2019

Platná od: schválena VV OSH Vyškov dne: 22. 5. 2019

Soutěže VC okresu Vyškov probíhají pod Okresním sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Vyškově a OOR pro sport.

Účast:

1.1 Soutěže v požárním útoku se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva mužů, žen a dorostu z celé ČR i zahraničí z hasičských sborů SH ČMS i jiných hasičských organizací na základě zaplacení startovného, které je nutné uhradit nejpozději do začátku soutěže příslušné kategorie mužů nebo žen bez rozlišení dorostenecké kategorie. Vyjímka může být povolena pořadatelem na základě telefonické omluvy z důvodu pozdního příjezdu.

1.2 Do soutěží VC okresu Vyškov bude zařazena 1 noční soutěže pro všechny kategorie na 2B.

1.3 Startovné za každé soutěžní družstvo činí ( muži, dorostenci – 200 ,-Kč, ženy, dorostenky veteráni nad 35 let – 150,-Kč.) Při výměně pořadí ve startovní listině musí být přítomna všechna zainteresovaná družstva a velitel soutěže. Výměna bude sdělena hlavnímu rozhodčímu soutěže.

1.4 Minimální věk soutěžícího družstva je 15 let. Za kontrolu věku závodníků odpovídá vedoucí družstva. Porušení tohoto pravidla vede k vyřazení družstva z celého ročníku VC.

1.5 V případě družstva s členem 13 – 15 let oznámí tuto skutečnost vedoucí družstva při prezentaci pak může družstvo v dané soutěži nastoupit za podmínky použití průtokového ventilu.

1.6 Kategorie dorostenci a dorostenky

– přihlášku do soutěže podá vedoucí družstva (věk min. 18 let) dále VD, který zodpovídá za fyzickou a odbornou způsobilost členů k plnění disciplíny dle bodu 2.1

– při prezenci uvede VD že družstvo které přihlašuje je kategorie dorostenci , dorostenky po ustavení stroje na základnu a montáži přetlakového ventilu dodaného pořadatelem zkontroluje VD zda je přetlakový ventil správně nainstalován

– pokyn k přípravě materiálu na základně může dát rozhodčí až po instalaci přetlakového ventilu

– kdykoli před zahájením přípravy družstva na základně může vyzvat rozhodčí členy družstva k předložení členských průkazů. Pokud rozhodčí zjistí, že některý člen družstva nespadá věkem do kategorie dorostu , nepředloží členský průkaz nebo jeli tento neplatný nebo neúplný bude družstvo ze soutěže vyloučeno.

– v průběhu plnění disciplíny se VD je povinen nacházet se v takové vzdálenosti od stroje aby, byl schopen povelem strojníkovi případně převzetím ovládání stroje reagovat na nenadálé

– situace při nichž by mohlo dojít k ohrožení osob nebo majetku.

– bod 2.4. pravidel VC (účast v okresním kole) se kategorie dorost netýká

– kontrolu dorostenců a členských průkazů bude provádět pověřený člen OORM

1.7 V kategorii veteráni nad 35 let je možná účast 2 členů nad 30 let.

2. Základní podmínkou účasti ve VC okresu Vyškov je přihláška, která je ke stažení na www. oshvyskov.cz, nebo u rozhodčích u časomíry:

2.1 Vedoucí družstva je povinen řádně vyplnit písemnou přihlášku do soutěže. Tato přihláška tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel. Přihláška musí obsahovat jména všech členů soutěžního družstva, datum narození věk ke dni konání soutěže a vlastnoruční podpis. V případě že si družstvo půjčuje závodníka z jiného družstva bude vyplněno i jeho domovské družstvo. Svým podpisem na přihlášce soutěžící stvrzují seznámení s pravidly VCOV, že jsou všichni členové zdravotně způsobilí k účasti na soutěži a že se soutěže zúčastní na vlastní nebezpečí. Příhláška musí být opatřena datem, místem konání soutěže, jménem, bydlištěm, tel. kontaktem a podpisem vedoucího družstva a odevzdána vedoucím družstva při přejímce materiálu. Bez předložení a odevzdání přihlášky rozhodčímu při přejímce základny nebude družstvu umožněný start v soutěži.

2.2 Za závodníka mladšího 18-ti let podepíše přihlášku jeho zákonný zástupce. Pokud souhlas zákonného zástupce s účasti této osoby na dané soutěži tvoří samostatný dokument, postačí na přihlášce podpis závodníka. Písemný souhlas zákonného zástupce s účastí osoby mladší 18-ti let na soutěží musí obsahovat jméno a příjmení jeho zákonného zástupce, datum narození, bydliště, tel. kontakt a jho vlastnoruční podpis a konkrétní data a místo konání jednotlivých soutěží, ke kterým je souhlas s účastí udělován. Souhlas je možné odevzdat samostatně na každou soutěž a nebo jednorázově na začátku ročníku VCOV. Evidenci těchto dokladů vede OOR pro sport. V případě nedodání souhlasu zákonného zástupce osoby mladší 18-ti let na dané soutěži nebude závodník připuštěný ke startu.

2,3 Výpůjčka soutěžících

> Závodní družstvo si může půjčit a dát do výpůjčky maximálně dva soutěžící. V jedné soutěži smí soutěžící startovat maximálně dvakrát. V případě, že družstvo půjčí třetího závodníka bude diskvalifikováno. Družstvo, které si půjčilo třetího závodníka bude rovněž diskvalifikováno.

> V kategorii mužů je možnost startu žen v družstvu mužů (obráceně ale nikoliv).

> Družstvo, které má vypůjčené soutěžící tuto skutečnost uvede v přihlášce do soutěže viz bod 2.1, kde do poznámky uvede název domovského sboru u vypůjčených soutěžících. Vypůjčení členové nastoupí ve svém domovském dresu.

V kategorii V35 může soutěžící startovat maximálně dvakrát

> Pří účasti družstva „A“, „B“ nastoupí druhé družstvo současně s prvním při přípravě na základnu, kde bude označeno razítkem.

2.3 Doporučujeme sborům, přihlásit soutěžící, kteří jezdí VC okresu Vyškov do evidence „Aktivních sportovců“na odkazu: prihlasky.dh.cz, pro usnadnění administrativní práce s evidencí aktivních sportovců.

2.4 Rezervace startovního pořadí na jednotlivé soutěže VC okresu Vyškov bude na stránkách www.firesport.cz, kontaktní osoba Tomáš Urbánek tel. 732 487 085.

V případě sobotního závodu začne rezervace o týden dopředu v pátek ve 20:00. Konec rezervace bude den před závodem, tj. v pátek ve 12:00 (tak, jak to bylo i loni).

V případě závodů konaných v neděli bude rezervace odemčena také týden

dopředu v pátek ve 20:00 a konec bude den před závodem, tj. v sobotu ve 12:00.

2.5 V případě reprezentace na postupových soutěž má družstvo, které reprezentuje, možnost nadběhnout si soutěž, která se kryje s termínem postupových soutěží. Pokud bude člen družstva (jednotlivec) reprezentovat na postupových soutěžích má toto družstvo rovněž možnost se kryjící se soutěž nadběhnout. Pokud jednotlivec soutěží za jiné družstvo než domovské celý rok, musí mít vypsané a odsouhlasené hostování, pak i toto družstvo si může kryjící se soutěž nadběhnout, při zachování podobných podmínek nadbíhané soutěže.

3. Způsob provedení požárního útoku

3.1 Dle platných pravidel požárního sportu vydaná GŘ HZS ČR ke dni 1. 5. 2007 a jejich

dodatků, směrnicí hasičských soutěží vydané SH ČMS a jejich dodatků a těchto pravidel

Velké ceny okresu Vyškov. Při provádění požárního útoku v kategorii mužů a žen

nebude použitý průtokový ventil. Družstva soutěží na vlastní nebezpečí.

3.2 Káď se během útoku doplňuje. Na žádost soutěžního družstva nebude voda

doplňována, tuto skutečnost oznámí vedoucí družstva rozhodčímu na platě.

3.3 Časový limit na dokončení požárního útoku je stanoven do 2min od startu, nebo po

vyčerpání vody v kádi. Při překročení časového limitu bude družstvo diskvalifikováno.

3.4 Požární stříkačka bude v době přípravy na základně v klidu.

3.5 Závodníci budou k přípravě základny nastupovat řádně ustrojeni (budou nasazené helmy, opasky apod.)

3.6 Družstva musí dodržet klid strojů v průběhu nástupu a porady vedoucích družstev. V tuto dobu nesmí být startovány stroje. Kdo toto pravidlo poruší, bude potrestán diskvalifikací z dané soutěže.

3.7 Tři zástupci každého soutěžního družstva se musí v jednotném ustrojení (horní část sportovního dresu, tričko s názvem logem SDH, atd.) zúčastnit nástupu na ukončení soutěže a při přebírání ceny. V případě neomluvené neúčasti na vyhlášení výsledků nebo jeho opuštění v průběhu vyhlášení ztrácí družstvo získané body.

3.8 Kontrola bude prováděna při nástupu na ukončení soutěže, kdy po vyvolání SDH vystoupí 3 členové družstva.

4. Technické podmínky

4.1 Požární stříkačka české nebo PS12 slovenské výroby s funkčními klouby a

klapkou, která vychází ze schváleného typu, PS8, nebo PS 12 jejichž schvalovací řízení

probíhá, stříkačka Tohatsu 1600 je povolena. Čerpadlo šnek není povoleno. Ovládání

plynu mechanické, umístněné na směšovacím zařízení, nebo na místě určeném

výrobcem.

4.2 Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Ejektory nejsou

povoleny.

4.3 Savice délky 2,5m +/- 5cm bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110mm.

Minimální počet závitů na koncovkách je 2,5. Přechod na stroji je povolený.

4.4. Koš s funkční klapkou s výpletem 10 x 10mm, umožňující vypouštění vody ze

sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše.

4.5. Koš musí být našroubovaný na savici před ponořením do vody, po kterém následuje

sešroubování sacího vedení a to do sražení terčů. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do

vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou

vody. Savice se rozpojují na pokyn rozhodčího.

Položená ruka na šroubení středu savic po sražení terčů bude brána jako šroubování

savic po sražení terčů..

4.6 Koš musí být našroubovaný po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

4.7 Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem

upravováno pro snazší nesení (T a podobné úpravy jsou zakázány)

4.8 Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5mm. Před útokem má rozhodčí na

základně právo nechat si předložit proudnici k namátkové kontrole. Kontrolu měření

výstřikové hubice provede rozhodčí pod dohledem zástupce soutěžního družstva. Při

nástřiku se může proudnice dotýkat země. Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry

stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Žádný jiný závodník se nesmí dotknout proudnice

kromě proudaře!! Překročení této čáry bez ohledu na to, zda bylo stříkáno na terč vede

k označení pokusu za neplatný.

4.9 Podložka pod savici při nabírání se může použít pouze hladká a rovná bez výřezu o

maximální výšce 10mm. Může být použita i podložka se vzorem.. Základna 2 x 2m o

výšce 10cm, musí být vždy dřevěná s protiskluzovým povrchem, srovnaná do vodováhy a

uzavřená ze všech stran.

4.10 U spoje hadice „B“ může být hadice vyskládaná do harmoniky na rámu stroje, platí

však pravidlo č:4.13.

4.11 Hadice:

Útočné – C42 – plošná šířka min 65mm, délka 20m v toleranci +/-1m

Dopravní vedení – B65 – plošná šířka min 100mm, délky 20m v toleranci +/- 1m

Muži 3B, ženy a veteráni nad 35 let 2B.

4.12 Po provedení požárního útoku může rozhodčí namátkově vybrat kteroukoliv hadici

k přeměření délky. Měří se včetně půlspojek. Hadici přeměří pracovní četa.

4.13 Mezi ozuby spojek musí projít papír (plech o tl 0,6mm). Toto provede rozhodčí u

sporných spojů před odesláním soutěžících na startovní čáru. V případě, že se

rozhodčímu šablona mezi ozuby nevejde, má soutěžící právo si spoj opravit pouze

v čase přípravy základny, a to na vyzvání rozhodčího. Rozhodčí odchází od základny

jako poslední. Pokud se stane, že družstvu spadne materiál a jehož poloha nebude

v rozporu a pravidly PS může si ho soutěžící opravit za cenu předčasného (ulitého

startu), pokud bude poloha materiálu v rozporu s pravidly může si ho soutěžící opravit

(v ostatních případech rozhoduje rozhodčí na základně nebo startér). Pokud se nepodaří

nastartovat stroj má družstvo možnost zařadit se na konec startovní listiny v dané

kategorii, ale soutěží už pouze o ceny bez bodů do VC.

4.14 Ústroj musí přesahovat kotníky, kraťasy a tříčtvrťáky nejsou povoleny. Povolen dres

s krátkým rukávem. U dlouhého rukávu zakryté předloktí, povoleny třítříčtvrťáky

v kombinaci s podkolenkami, (nesmí být vidět kůže) . Obuv- povoleny jsou sálová

obuv, tretry s hřeby 6mm a turfy. Zakázány jsou kopačky. Opasek lehký o šířce min.

40mm. Ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolena. Při ztrátě přilby nesmí

soutěžící provádět žádnou činnost, až po nasazení může dál provádět PÚ.

4.15 V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze

v čase přípravy základny.

4.16 Na přípravné základně bude provedena kontrola materiálu hadice B65 plošná šířka

100mm délky 20m +/-1m, hadice C 42 plošná šířka 65mm délky 20m +/-1m, funkšní

klapka na koši, funkční klouby na rozdělovači, průměr trysky proudnice 12,5mm +/-

0,1mm, Na šroubení savice musí být min. 2,5 závitu. Stroj se zpětnou klapkou a

funkčními kulovými uzávěry na rozvaděči čerpadla.

4.17 Délka přípravy na základnu je maximálně 5minut. V případě většího počtu družstev a

při kategorii veteránů je možné zkrátit délku přípravy na 3 minuty. Čas přípravy začíná

běžet od uvolnění základny na povel rozhodčího k nástupu na základnu (nejprve se ze

základny uklidí mašina). Čas, kdy družstvo položí na základnu část materiálu není

rozhodující.

4. 18 V jednom dni může být konána na okrese Vyškov jen jedna soutěž, to platí pro

všechny kategorie včetně mládeže (výjimka noční soutěž a krajská kola).

4. 19 Okresní odborná rada pro sport (dále jen OOR pro sport) dodatečně rozhodne o postihu

při hrubém porušení pravidel PS (napadení rozhodčích apod.), dle rozsahu porušení a

to odebráním bodů získaných na soutěži. V případě opakování případu vyloučení

z bodování VC.

5. Měření času

5.1 Čas požárního útoku je měřený elektronicky na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry opakuje družstvo svůj pokus. Pro opakování svého pokusu bude do startovního pořadí zařazeno po dohodě s pořadatelem.

5.2 Cílové zařízení – terče sklopné přes otvor o průměru 50mm se světelnou signalizací.

6. Startování

6.1 Povely – „Na místa připravte se!“ (jeden povel) „Pozor!“ (druhý povel) –

výstřel. Po povelu „Závodníci na místa připravte se“ následuje libovolná pauza na

uklidnění celého družstva . Po povelu „Pozor!“ se nesmí žádný soutěžící stojící na

startu ani pohnout a následuje startovní výstřel. Porušení tohoto pravidla se považuje

za předčasný (ulitý start) . Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného

startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovacího zařízení. Při špatném

startu je družstvo vráceno výstřelem nebo píšťalkou. Bylo-li družstvo po odchodu od

základny již vyzváno rozhodčím ke startu (zvednutím praporku) je návrat k základně

zakázán (např. při pádu připraveného nářadí, které není v rozporu s pravidly je možnost

opravy za cenu předčasného startu, pokud je nářadí v rozporu s pravidly je možná oprava

toto není považováno za předčasný start) . Soutěžící, úpravu nářadí, při

opakovaném startu, provede v co nejkratší době.

6.2. Startovní čára je nedotknutelná.

6.3 Vždy bude přítomný pomocník startéra.

7. Hodnocení:

Hodnocení jednotlivých soutěží – na jednotlivých soutěžích budou družstva bodově ohodnocena pro celkové hodnocení VC okresu Vyškov:

7.1 Muži,

1. místo – 20 bodů, 2. místo – 17 bodů, 3. místo – 15 bodů, 4. místo – 13 bodů, 5. místo –

11 bodů, 6. místo – 10 bodů, 7. místo – 9 bodů, 8. místo – 8 bodů, 9. místo – 7 bodů, 10.

místo – 6 bodů, 11 .místo – 5 bodů, 12. místo – 4 body, 13. místo – 3 body, 14. místo – 2

body, 15. a všechny platné pokusy – 1 bod, NP – 0 bodů.

7.2. Ženy, dorostenky, dorostenci a veteráni nad 35 let (stejné bodové ohodnocení

každý ve své kategorii)

1. místo – 15 bodů, 2. místo – 12 bodů, 3. místo – 10 bodů, 4. místo – 8 bodů, 5. místo –

7 bodů, 6. místo – 6 bodů, 7. místo – 5 bodů, 8. místo – 4 bodů, 9. místo – 3 bodů, 10.

místo – 2 bodů, 11 .místo – a všechny platné pokusy – 1 bod, NP – 0 bodů.

7. 3 Po jednom bodu budou ohodnocena všechna družstva, která dokončí požární útok s

platným časem. Diskvalifikované družstvo nebo družstvo, které nedokončilo do dvou

minut požární útok, není bodově ohodnoceno. Při dosažení stejného času přísluší oběma

nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. O pořadí bude

rozhodovat čas druhého terče.

7.4 Okresní odborná rada pro sport po každé soutěži zveřejní (výsledková listina apod.).

7.5 V případě potřeby pozdního příjezdu nebo předčasného odjezdu družstva, musí být tato

skutečnost oznámena veliteli soutěže a hlavnímu rozhodčímu i v průběhu soutěže. Při

nedodržení tohoto pravidla bude družstvu odečteno 5 bodů za neoznámení pozdního

příjezdu nebo předčasného odjezdu družstva ze soutěže.

7.6 Celkové vyhodnocení VC okresu Vyškov – zpracování celkových výsledků a slavnostní

vyhodnocení provede starosta OSH a Okresní odborná rada pro sport při VV OSH

Vyškov.

Při rovnosti bodů rozhodne vždy větší počet lepších umístění, v případě shody i v počtu

nejlepších umístění rozhoduje nejlepší docílený čas.

Dorostenci a dorostenky

– družstvo dorostenců bude hodnoceno v kategorii muži , za umístění v hodnocení dorostenců

– družstvo dorostenek bude hodnoceno v kategorii ženy ,za umístění v hodnocení dorostenek

– první tři družstva v každé kategorii získají poháry za umístění v lize kategorie dorostenci

– vyhlášení výsledků dané kategorie se uskuteční pouze pokud se nejméně 3 družstva zúčastní alespoň 1 soutěže

7.7 Započítávat se budou všechny soutěže (žádná se nebude odepisovat).

Nejlepší družstva obdrží diplom a pohár.

8. Protesty a odvolání:

8.1 Při porušení pravidel požárního sportu, směrnicí hasičských soutěží vydané SH ČMS a

jejich dodatků a těchto pravidel Velké ceny okresu Vyškov, je možno podat ústní protest

a při odvolání písemný protest se složením kauce.

Protest a odvolání se podává rozhodčímu disciplíny s dovoláním k hlavnímu rozhodčímu

a následně k Okresní odborné radě pro sport .

8.2 Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva do 10 minut od ukončení pokusu,

týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu vlastního družstva.

8.3 Při podání písemného protestu nebo odvolání bude složena kauce ve výši 300,- Kč.(Za

každé podání odvolání) Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací, není-li protest nebo

odvolání uznáno, předá rozhodčí kauci pořadateli, který neprodleně vystaví

protestujícímu doklad o převzetí uvedené částky.

8.4 Pokud ten kdo protest podal nebude s rozhodnutím hl. rozhodčího v rámci protestu

spokojen má možnost podat dovolání k OOR pro sport. Rozhoduje OOR pro sport ve

složení 3 členů přítomných na soutěži. Jednání není veřejné, účastní se ho 3 členové

OOR pro sport, hlavní rozhodčí, poškozený a je konečné.

9.Podmínky pro pořadatele soutěží:

1. Soutěž se bude pořádat dle platných pravidel požárního sportu vydaná pokynem GŘ HZS ČR 10/2018 ke dni 16.2.2018, a směrnicí hasičských soutěží vydané SH ČMS a jejich dodatků a těchto pravidel Velké ceny okresu Vyškov.

2. Pořadatel se zúčastní nejméně osmi soutěží zařazených do VC okresu Vyškov.

3. O zařazení soutěže pořadatele mimo působnost OSH Vyškov, který přistoupil do bodování rozhodne okresní odborná rada pro sport.

4. Pořadatel je povinen do začátku příslušné kategorie odevzdat hlavnímu rozhodčímu oficiální startovní listinu. Tato se doplní během soutěže o družstva, která se dostaví během soutěže a zařadí se na konec startovní listiny dané kategorie, pokud neměla rezervované pořadí. Změna startovního pořadí je možná pouze po vzájemné dohodě dvou družstev, která se vzájemně prohodí, se souhlasem hlavního rozhodčího.

5. Pořadatel zajistí zpevněný povrch kolem základny nebo alespoň textilní koberec.

6. Pořadatel vyznačí na soutěžní dráze 18 ti metrové úseky měřené od čáry stříkání značkami viditelnými na jednotlivých površích dráhy. Jiné značky než vyznačené pořadatelem nejsou na dráze přípustné!

7. Pořadatel u startovní čáry vytýčí prostor 2 x 2m pro kontrolu materiálu

8. Pořadatel vytyčí úsek 19 m na měření délky libovolné hadice (namátková kontrola hadic).

9. Pořadatel je povinen zajistit zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže. Stanoviště bude řádně označeno nebo se bude nacházet co nejblíže stolku rozhodčích.

10. Pořadatel k pozvánce soutěže přiloží pravidla VC, nebo je vyvěsí v prostoru soutěže na viditelném místě před jejím zahájením.

11. Rozhodčí (hlavní rozhodčí, rozhodčí na základně, rozhodčí na kádi, startér, pomocník startéra) si může pořadatel vybrat, na soutěži, která předchází soutěži pořadatele. Pokud si pořadatel nevybere rozhodčí stanoví je OOR pro sport..

12. Pro rozhodčí u terčů byl stanoven model, který bude dodržován všemi sbory pořádajícími soutěž zahrnutou do VC okresu Vyškov následovně: Rozhodčí u terčů jsou stanoveni dle přílohy č. 1 těchto pravidel, kde budou zveřejněna také jména rozhodčích, z kterých je možné vybírat na jednotlivé pozice. Toto pravidlo je opatřením, aby se na terčích vystřídali všechny pořádající sbory. V případě že některý sbor nebude moci dodržet toto pořadí, musí si zajistit náhradu u jiného sboru, s kterým si vymění pořadí. U rozhodčích bude platit výjimka z pravidel (rozhodčí bude moci soutěžit za své družstvo) Pořadatel seznámí soutěžící s velitelem soutěže, hlavním rozhodčím a rozhodčími před začátkem soutěže.

13. Pořadatel musí provést nástup soutěžních družstev.

14. Pořadatel musí přijmout do soutěže všechna řádně přihlášená družstva.

15. Pořadatel provede vyhlášení výsledků maximálně do 30 minut po skončení soutěže. Pokud časový limit pořadatel nedodrží, nejsou povinni se jednotlivá družstva nástupu zúčastnit.

16. Pořadatel uhradí poplatek OSH Vyškov 300,- Kč za dodanou el. časomíru a terče a dále proplatí cestovné rozhodčím.

17. Při soutěži na asfaltové dráze soutěž začíná kategorií ženy.

18. Zajistí dovoz vozíku s časomírou a terčů z předešlé soutěže.

19. Pořadatel zajistí minimálně: V kategorii muži 1. místo 1000,- Kč, 2. místo 800,- Kč, 3. místo 600,- Kč, 4. místo 400,- Kč, 5. místo 200,- Kč. V kategorii ženy 1. místo 600,- Kč, 2. místo 400,- Kč, 3. místo 200,- Kč. V kategorii Veteráni nad 35 let: Je na uvážení pořadatele, minimálně však diplom za účast.

20. Dále ve všech kategoriích pamětní věcnou cenu (pohár, plaketu apod.) na které bude uvedeno místo konání, datum, kategorie a umístění.

21. Soutěž zařazená do VC musí být připojištěna. Toto připojištění bude provedeno jednotně pro všechny soutěže zařazené do VC. Pojištění je možné sjednat na jarním zasedání zástupců jednotlivých sborů na HZS, nejpozději však na první soutěži VC okresu Vyškov se zástupcem smluvené pojišťovny.

22. Pořádající sbor musí mít vyškoleny minimálně 2 rozhodčí s platným průkazem.

23. Na jarním zasedání se bude hlasovat pouze o důležitých bodech (půjčování, bodování, ).

24. Hlasovat na zasedání mohou zástupci sboru, který byl započítán do celkového hodnocení předchozího ročníku VC a jsou přítomni na schůzce. Každý sbor má jeden hlas.

25. Zástupci každého SDH se budou aktivně zapojovat do organizace VC okresu Vyškov ( zapisovatel, rozhodčí, atd)

Jestliže pořadatel nesplní všechny podmínky dle těchto schválených pravidel, nebude soutěž zařazena do Velké ceny okresu Vyškov v následujících ročnících.

Veškeré mimořádné události na soutěži, bude řešit OOR pro sport přímo na místě soutěže.

Zrušení nebo odložení soutěže – nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu uskutečnit již vyhlášená hasičská soutěž, je pořadatel povinen její zrušení nebo odvolání neprodleně oznámit vhodným způsobem, zejména přihlášeným družstvům do VC okresu Vyškov, nejpozději dva dny před

jejím zahájením. Pořadatel si určí zahájení soutěže, Okresní odborná rada pro sport doporučuje u soutěží v neděli a s kategorií veteráni začátek v 11 hodin u ostatních v rozmezí 11-ti až 14-ti hodin. Soutěžící si nachystají připomínky k proběhlému ročníku v písemné podobě na poslední soutěž VC okresu Vyškov.